MENU
Aula_close Layer 1

Praktik

Uddannelsesplan for Bagsværd skole 2019-2020 for lærerstuderende i praktik fra

Københavns Professionshøjskole

1. Bagsværd skole som uddannelsessted.

 

Skolens organisering.

Bagsværd skole er en tresporet skole med ca. 800 elever og 100 ansatte. Skolen er i praksis en tredelt skole – indskoling, mellemtrin og udskoling. Til skolen knytter der sig en sfo (0-3. klasse) skoleklub (4-6. klasse) og en ungeklub (7.-9. klasse).

 

Indskolingsprofil:

 http://bagsvaerdskole.skoleporten.dk/sp/file/59fe3064-1e9b-47ef-9d1a-6b83a7db6e6a/Indskolingsprofil.pdf

 

Mellemtrinsprofil:

http://bagsvaerdskole.skoleporten.dk/sp/file/8e3488a1-3c1b-45e3-9afe-b34eb2fede99/Mellemtrinsprofil.pdf

 

Udskolingsprofil:

http://bagsvaerdskole.skoleporten.dk/sp/file/2401a667-4169-4c66-b5a6-6f28919ee6ba/Udskolingsprofil.pdf

 

Skolens kompetencer og aktuelle indsatsområder

     Vi er inddelt i årgangsteams, og som udgangspunkt arbejder vi selvstyrende. Alle teams har været på kursus i synlig læring, og til hjælp til at implementere dette i den daglige undervisning har skolen prioriteret at give tid til læringsagenter, som kan vejlede og hjælpe teamsene.

     Alle teams gennemfører i år et kursus i teknologiforståelse, og derudover arbejder vi på at udvikle nye professionelle læringsmiljøer.

 

Læs om synlig læring her!  http://www.bagsvaerdskole.skoleintra.dk/Li/Dok/Dokumenter/Synlig%20læring/Synlig%20Læring%204K%20Nr%201%20-%202015-2.pdf

 

It og digitalisering:

http://issuu.com/webmaster_gladsaxe/docs/dit_barns_nye.ipad?e=4000590/9383088

 

 

De studerendes inddragelse i skolens liv

De studerende bliver tilknyttet en primær praktiklærer på skolen. Herudover går de studerende ind som en naturlig del af årgangsteamet, og det forventes af dem, at de deltager i teamets møder og øvrige opgaver. Derudover får de studerende mulighed for at ønske praktikundervisningstimer hos relevante ressourcepersoner.

 

Skolens pædagogiske principper:

Pædagogiske principper som skolen vægter er:

Børn fra Bagsværd Skole skal være hele mennesker - også som voksne.

Det hele menneske udvikler sig gennem:

- nysgerrighed for mangfoldigheden i det omgivende samfund

- respekt for mennesker og omgivelser

- ansvarlighed for de fælles værdier

- forpligtende samarbejde samt gennem:

- det gode sociale miljø med trygge kammeratskabsrelationer

- den demokratiske proces

- engagement i egen læring

- faglig fordybelse og kreativ udfoldelse.

 

Inklusion:

https://www.bagsvaerdskole.skoleintra.dk/Li/Dok/Samlemapper/SMappe1520/FblMappe855/Inklusionsprojekt%20for%E6ldrefolder1_39357.pdf

 

Familieklasse:

http://bagsvaerdskole.skoleporten.dk/sp/file/da2eb0d6-8644-4ee4-a8bc-bbd5377ecc32

 

Evaluering:

Som udgangspunkt evaluerer de studerende med deres praktiklærer, og derudover er der en afsluttende samtale med praktikkoordinator. Desuden afsluttes de enkelte praktikforløb med kompentencemålsprøver på seminariet med deltagelse af praktiklærer fra Bagsværd skole.

 

Praksissamarbejde:

Samarbejdet mellem studerende og praktiklærer starter ved velkomstmødet i starten af skoleåret. Ved dette møde aftales det videre forløb alt efter praktikniveau og fag.

 

 

2. Kompetencemålene for praktikken

 

Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken.

 

Kompetenceområde

Kompetencemål

Skolens indsats

 

Didaktik: 

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

 

 

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

 

Den primære praktiklærer varetager vejledning, herunder planlægning og gennemførelse af undervisning.

 

Klasseledelse:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

 

 

Skolen tilbyder praktikundervisning i klasseledelse, og vi opfordrer de studerende til at lave intern supervision i grupper.

 

Relationsarbejde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

 

Skolen tilbyder de studerende at deltage i elevsamtaler, behovssamtaler, forældremøder, teammøder og netværksmøder så vidt det er muligt.

 
 

 

Praktikniveau 1

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Tilrettelæggelse

på skolen

Didaktik

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger,

 

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

Praktiklæreren varetager den didaktiske del, og derudover lægger vi vægt på, at de studerende internt superviserer.

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

 

Opkvalificerer vejledningstimerne.

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

Den primære praktiklærer varetager vejledningen efter oplæg fra de studerende

Klasseledelse

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

klasseledelse,

Skolen tilbyder praktikundervisning i klasseledelse, og vi opfordrer de studerende til at lave intern supervision i grupper.

Relationsarbejde

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikationelevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,

Vi tilbyder praktikundervisning hos ressourcepersoner.

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,

Skolen tilbyder de studerende at deltage i elevsamtaler, behovssamtaler, forældremøder, teammøder og netværksmøder så vidt det er muligt.

  

 

Plan for praktik på niveau 2

Praktikniveau 2

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: den studerende har viden om

Tilrettelæggelse på skolen

Didaktik

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it,

Praktiklæreren varetager den didaktiske del, og derudover lægger vi vægt på, at de studerende internt superviserer.

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,

Opkvalificerer vejledningstimerne.

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Vejledningstimerne tilrettelægges efter de studerendes fokuspunkter.

Klasseledelse

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

Skolen tilbyder praktikundervisning i klasseledelse, og vi opfordrer de studerende til at lave intern supervision i grupper.

Relationsarbejde

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

Vi tilbyder praktikundervisning hos ressourcepersoner.

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

professionel kommunikation - mundtligt og digitalt,

De studerende inddrages i teamets aktuelle problemstillinger og de generelle forretningsgange

 

 

 

Plan for praktik på niveau 3

Praktikniveau 3

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Tilrettelæggelse

på skolen

Didaktik

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

Praktiklæreren varetager den didaktiske del, og derudover lægger vi vægt på, at de studerende internt superviserer.

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evaluering og

Opkvalificerer vejledningstimerne.

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Vejledningstimerne tilrettelægges efter de studerendes fokuspunkter

Klasseledelse

lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

Skolen tilbyder praktikundervisning i klasseledelse, og vi opfordrer de studerende til at lave intern supervision i grupper.

Relationsarbejde

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

Vi tilbyder praktikundervisning hos ressourcepersoner.

kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

 

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

De studerende inddrages i teamets aktuelle problemstillinger og de generelle forretningsgange

 

Kontaktoplysninger på praktikansvarlige

Anne Stief: annestief1@gmail.com